Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution "Otterup Geværfabrik":


§ 1.0  Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er Otterup Geværfabrik. Den drives med tilskud fra Nordfyns kommune og har lokaler i den tidligere Otterup Geværfabrik, Fabriksvej 5 i 5450 Otterup.


§ 2.0  Formål

Otterup Geværfabrik skal fungere som kultur- og medborgerhus for hele Nordfyns kommune.


§ 2.1

Otterup Geværfabrik skal give mulighed for samling og aktiviteter, møder og arrangementer af enhver art, der kan afvikles efter de af bestyrelsen udarbejdede regler for brug af huset.


§ 2.2

Arrangementer af privat karakter kan kun finde sted efter bestyrelsens vurdering og under hensyntagen til vedtægternes formål.


§ 3.0 Den daglige ledelse

Otterup Geværfabrik ledes af en bestyrelse på 7 personer, valgt på det årlige brugermøde i april kvartal.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. I ulige år vælges 3 personer og i lige år 4 personer.


§ 3.1

Ved første brugermøde i april kvartal 2009 vælges fem medlemmer for en to-årig periode, dog således at to medlemmer efter lodtrækning er på valg i 2010.


§ 3.2

En brugergruppe kan højst være repræsenteret i bestyrelsen med en person.


§ 3.3

Gruppen af interesserede enkeltpersoner / privatpersoner uden tilhørsforhold til en gruppe kan samlet højst repræsenteres i bestyrelsen med en person.


§ 3.4

Endvidere vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen.


§ 3.5

Valgbar er enhver myndig person bosat i Nordfyns kommune.


§ 3.6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 3.7

Bestyrelsen indkaldes efter ønske fra formanden, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.


§ 3.8

Bestyrelsen afgør alle sager vedrørende Otterup Geværfabriks drift og er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.


§ 3.9

Bestyrelsen kan optage tilforordnede medlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsen skal til enhver tid søge at have en ”nabo til huset” som tilforordnet bestyrelsen.


§ 4.0  

Otterup Geværfabriks højeste myndighed er brugermødet, der afholdes hvert år i april kvartal.

Brugere defineres som foreninger eller etablerede persongrupper der benytter/lejer/låner husets faciliteter.


§ 4.1

Brugermødet er forsamlingen af brugere, der har hjemsted i Nordfyns kommune.


§ 4.2

Brugermødet indkaldes med mindst 14 dages varsel i lokalpressen og ved opslag i Otterup Geværfabrik.

 

§ 4.3

Brugermødet vælger Otterup Geværfabriks bestyrelse, og mindst følgende punkter skal være på dagsordenen:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskab til orientering

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Indkomne forslag

Eventuelt


§ 4.4

Brugermødet er altid beslutningsdygtigt, såfremt formalia om indkaldelsesfrist er overholdt.


§ 5.0 Brugere

Enhver borger, forening, etableret persongruppe eller institution, der har hjemsted i Nordfyns Kommune har mulighed for at anvende husets faciliteter.


§ 5.1

Anvendelse sker efter de retningslinjer, der er udarbejdet for brug af huset.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for husets anvendelse.


§ 5.2

Retningslinjerne kan indeholde bestemmelse om kontraktlig lokaleleje for lokaler, der udelukkende kan anvendes til et ganske bestemt formål.

Lokaler, der anvendes på fastlagte tidspunkter i en periode, betaler leje efter retningslinjer for folkeoplysning.


§ 5.3

Lokaler kan stilles vederlagsfrit til rådighed for enkeltarrangementer.


§ 6.0 Ekstraordinært brugermøde

Ekstraordinært brugermøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst tre forskellige brugergrupper stiller krav om det.


§ 7. 0 Ophør

§ 7.1

Brugermødet træffer afgørelse om aktiver, der ikke stammer fra kommunale tilskud og bevillinger. Øvrige aktiver tilfalder Nordfyns Kommune.

Således godkendt på generalforsamlingen d. 1. april 2009

og tiltrådt af Kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune d.

Revideret og godkendt på brugermødet 2015 (§3.0)

Otterup Geværfabrik                             Fabriksvej 5, 5450 Otterup

Kulturhus for hele Nordfyns Kommune                                                                                                     


Fredag, den 25. september 2009

blev Geværfabrikken overdraget

til bestyrelsen for den selvejende

institution.

Se billeder m.v. fra begivenheden >>Bankforbindelse »

Et lokalt kulturhus har valgt den

lokale bank