Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution ”OTTERUP GEVÆRFABRIK - KUNST og KULTUR”.

 

 • 1.0 Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er "OTTERUP GEVÆRFABRIK kunst  og kultur", med hjemsted i Nordfyns Kommune. Den drives med kommunalt tilskud og har lokaler i den tidligere Otterup Geværfabrik, Fabriksvej 5 i 5450 Otterup

 

 • 2.0 Formål

Foreningens formål er at forestå den daglige drift af kulturhuset ,"OTTERUP GEVÆRFABRIK kunst  og kultur",  så der tilbydes et bredt udbud af kulturelle aktiviteter, samt at alle kommunens borgere har mulighed for at bruge husets faciliteter.

 

 • 2.1

Private arrangementer kan kun finde sted efter bestyrelsens godkendelse under hensyntagen til vedtægtens formål.

 

 • 3.0 Medlemskreds

Privatpersoner, foreninger, institutioner og firmaer med hjemsted i Nordfyns Kommune kan opnå medlemsskab af foreningen "OTTERUP GEVÆRFABRIK kunst  og kultur".

 

 • 3.1

Det årlige kontingent, som medlemmerne skal betale, fastsættes på hvert års generalforsamling for det følgende medlemsår. Medlemsåret løber fra 1. Januar til 31 December.

 

 • 3.2

Enhver privatperson, forening, institution og firma, der har hjemsted i Nordfyns Kommune har mulighed for at anvende husets faciliteter.

 

 • 4.0 Generalforsamling

Otterup Geværfabrik, kunst og kultur’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april kvartal.

 

 • 4.1

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i Otterup Geværfabrik og på hjemmesiden

 

 • 4.2

Generalforsamlingen vælger "OTTERUP GEVÆRFABRIK kunst  og kultur",  bestyrelse, og mindst følgende punkter skal være på dagsordenen:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskab til godkendelse

Forslag til kontingent for næste år

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Indkomne forslag

Eventuelt

 

 • 4.3

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 personer for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 personer og i lige år 4 personer.

Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger revisor.

Ethvert medlem der har betalt kontingent er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen.

 

 • 5.0 Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 5.1

Anvendelsen af huset sker efter de retningslinjer, der er udarbejdet. (Husorden)

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for husets anvendelse.

Retningslinjerne kan indeholde bestemmelse om kontraktlig lokaleleje, der udelukkende kan anvendes til et ganske bestemt formål.

Lokalerne anvendes på fastlagte tidspunkter i en periode, betaler leje efter retningslinjer for folkeoplysning.

Lokaler kan stilles vederlagsfrit til rådighed for enkeltarrangementer.

 

 • 5.2

Bestyrelsen indkaldes efter ønske fra formanden, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

 

 • 5.3

Bestyrelsen afgør alle sager vedrørende Otterup Geværfabriks drift og er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

 • 5.4

Bestyrelsen kan optage tilforordnede medlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsen skal til enhver tid søge at have en ”nabo til huset” som tilforordnet bestyrelsen.

 

 • 6.0 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinært Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

 

 • 7.0 Ophør

Generalforsamlingen træffer afgørelse om aktiver, der ikke stammer fra kommunale tilskud og bevillinger. Øvrige aktiver tilfalder Nordfyns Kommune.

 

Således godkendt på generalforsamlingen d. 12. august 2020

Revideret og godkendt på Generalforsamlingen 2020 (§3.0)

 

 

 

Revideret 2 August 2020


Fredag, den 25. september 2009

blev Geværfabrikken overdraget

til bestyrelsen for den selvejende

institution.

Se billeder m.v. fra begivenheden >>Bankforbindelse »

Et lokalt kulturhus har valgt den

lokale bank

Otterup Geværfabrik                             Fabriksvej 5, 5450 Otterup

Kulturhus for hele Nordfyns Kommune