HC arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen for HistorieCenter Otterup Geværfabrik:

Formand:

Ann-Marie Hansen  (Otterup Museumsforening)

Gartnervænget 5, 5450 Otterup

tlf. 51317775

e.mail: ann-marie@hotmail.dk


Medlem:

Henrik Overgaard

Fabriksvej 3, 5450 Otterup

Tel.: 2372 0621

mail: henrik@smilemail.dk


Medlem:

er det dig?


Medlem:

og dig??


Medlem:

er det dig?


Medlem:

og dig??

Otterup Geværfabrik                             Fabriksvej 5, 5450 Otterup

Kulturhus for hele Nordfyns Kommune